RODO Szczecin, Szkolenia, Wdrożenia, Audyty
RODO Szczecin, Szkolenia, Wdrożenia, Audyty

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

 

 Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. .Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych, jest G2S Anna Jezierska z siedzibą przy ul. Sierpowej 5/13, w Szczecinie tel. : 530747576 adres e-mail: kancelaria@rodoszczecin.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn.:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną ;
 • Realizacja wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy;
 • Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową;

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn.:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny ;
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. :

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa klientom ADO i innym osobom;
 • Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do ADO.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi informatyczne, finansowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku podatkowego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.
 4. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 5. Państwa Dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.